Jaarprogramma Coöperatie Pekela Duurzaam 2015

 

Inleiding:

 

In 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor de oprichting van de coöperatieve vereniging Pekela Duurzaam u.a. Op basis van het projectplan Van Platform Zonne-energie Pekela naar Coöperatieve Vereniging Pekela Duurzaam werd een subsidieverzoek ingediend bij de provincie Groningen. De provincie Groningen heeft op 29 oktober 2013 de subsidieaanvraag gehonoreerd met een bedrag van € 9.200,- voor een periode van 2 jaar. In die 2 jaar moet de coöperatie zich bewijzen. Met behulp van deze subsidie kon de coöperatie opgericht worden en de eerste activiteiten worden gestart.

De coöperatie Pekela duurzaam u.a. is statutair opgericht per 13 november 2013 door het tekenen van de acte door C. Oosterveld en P. Inklaar bij notaris Kauffeld te Nieuwe Pekela.

 

De laatste maanden van 2013 en 2014 hebben in het teken gestaan van het organisatorisch op poten zetten van de coöperatie en bekendheid vergroten van de coöperatie onder de bevolking van de gemeente Pekela. Er werd een voorlopig bestuur gevormd, de financiële administratie werd op orde gebracht, de website Pekela Duurzaam werd ontwikkeld en een begin werd gemaakt met ledenwerving. De coöperatie was aanwezig op de jaarmarkten in Nieuwe en Oude Pekela en op de burchtfair in Wedde en in het voorjaar werd een duurzaamheidsmarkt georganiseerd. De zonnepanelenactie werd voortgezet en de coöperatie was actief betrokken bij de tot standkoming van Groninger Energie Koepel(Grek) en het coöperatieve energiebedrijf  NLD-energie, dat duurzame stroom en gas levert.

Over al deze activiteiten zal in het voorjaar van 2015 verantwoording worden afgelegd met het jaarverslag en jaarrekening over de periode vanaf november 2013 en 2014.

Het onderhavige jaarprogramma bouwt voort op de activiteiten van dit afgelopen jaar, waarbij op basis van de ervaringen die wij hebben opgedaan, de oorspronkelijke begroting van het projectplan is aangepast. Daarbij zal met name het thema energie neutraal maken van Pekela meer centraal komen te staan. Verder zal het versterken van de coöperatie met meer leden en actieve bestuursleden een belangrijke opdracht zijn. Daarbij moet ook de promotie van NLD-energie genoemd worden, waarvan de coöperatie Pekela Duurzaam wederverkoper is en een belangrijke bron van inkomsten moet worden voor het ontwikkelen van duurzame initiatieven in de gemeente Pekela door de coöperatie.

 

Zes speerpunten voor 2015:

 

-professionalisering van de coöperatie door deskundigheidsbevordering en inhuren van deskundigheid

-ledenwerving Pekela Duurzaam en klantenwerving NLD-energie

-vergroten bekendheid coöperatie d.m.v. interactieve website, facebook en nieuwsbrieven

-ontwikkelen activiteiten in het kader van Pekela Energie Neutraal, te beginnen in Boven Pekela.

-Verstevigen relatie met bedrijfsleven en andere organisaties actief in de gemeente Pekela, waaronder de gemeente Pekela zelf en het project slim wonen.

-Versterken samenwerking coöperaties en initiatieven in de regio en provinciaal (Grek)

 

 

1 Professionalisering van de coöperatie

 

Hoewel de coöperatie Pekela Duurzaam een vrijwilligersorganisatie is, vinden wij  het belangrijk dat de coöperatie in staat is om de leden van deskundig advies te voorzien en er voldoende kennis in huis is om de coöperatie verder te ontwikkelen.

In de eerste plaats is daarvoor deskundigheidsbevordering voor bestuursleden noodzakelijk op verschillende terreinen. Daarnaast willen wij zoveel mogelijk kennis en deskundigheid die bij (potentiële) leden aanwezig is mobiliseren om onze doelstelling een energie neutraal Pekela daadwerkelijk te kunnen realiseren. Deze mensen, die specifieke deskundigheden bezitten willen wij samenbrengen in de “denktank Pekela Duurzaam”.

Bovendien zal het noodzakelijk zijn om op bepaalde terreinen en activiteiten deskundigheid in te huren om processen goed te laten verlopen. Een voorbeeld daarvan is het project Boven Pekela Energie Neutraal.

 

2. Ontwikkelen activiteiten Pekela Energie Neutraal

 

Eén van de centrale activiteiten van de coöperatie voor 2015 is  om concreet invulling te geven aan de doelstelling van Pekela om energie neutraal te worden. Eén van de doelen is om voor de bewoners de lasten voor gas en stroom drastisch te verminderen naast de milieudoelstellingen om de CO2 uitstoot te reduceren.  Daarvoor zijn maatregelen op het gebied van isolatie, maar ook energieopwekking en gedragsontwikkeling bepalend. Bestaande acties zoals zonnepanelen gaan onderdeel uitmaken van Pekela Energie Neutraal. Met het project Boven Pekela Energie Neutraal wil de coöperatie een start maken om dit als voorbeeld voor de hele gemeente Pekela te kunnen gebruiken. Wij laten ons daarbij adviseren door de stichting “Samen Energie Neutraal”.  In het voorjaar van 2015 zal weer een duurzaamheidsmarkt worden georganiseerd, met als centrale thema “Pekela Energie Neutraal”. Daarmee willen we bereiken dat ook  bewoners in Nieuwe en Oude Pekela actief met dit thema aan de slag gaan. De ervaringen in Boven Pekela zullen ingezet worden om ook in Nieuwe en Oude Pekela initiatieven te starten.

 

 

3 Ledenwerving Pekela Duurzaam en klantenwerving NLD-energie

 

De basis van de coöperatie zijn de leden. Zij bepalen het beleid van Pekela Duurzaam en hoe de middelen besteed moeten worden. Dus de leden zijn bepalend voor het reilen en zeilen van de coöperatie. Daarom is de ledenwerving een essentieel onderdeel van de activiteiten van de coöperatie. De doelstelling is dat de coöperatie aan het eind van 2015 tenminste 80 leden heeft, die een jaarlijkse contributie betalen van € 15,-. Om dit te bereiken zullen leden gevraagd worden door mond tot mond reclame op te treden als ambassadeurs.

Voor het kunnen ontwikkelen van duurzame initiatieven is klantenwerving voor NLD-energie van groot belang. NLD-energie, onze coöperatieve leverancier van gas en stroom, opgericht door de lokale coöperaties keert een bijdrage uit van € 75,- voor elke klant die door de coöperatie wordt aangeleverd. Daarnaast delen de coöperaties ook in de winst die NLD-energie genereert, waardoor meer geld beschikbaar komt voor duurzame initiatieven. De doelstelling is dat er aan het eind van 2015 ongeveer 50 klanten zijn ingeschreven bij NLD-energie. Daarvoor komt dan een bijdrage van € 3750,-  voor de coöperatie Pekela Duurzaam beschikbaar.

 

 

 

 

4 Vergroten bekendheid coöperatie Pekela Duurzaam

 

In het verlengde van bovenstaande is het vergroten van de bekendheid van Pekela Duurzaam een must. De website heeft daarbij een belangrijke rol om de activiteiten van de coöperatie en informatie over duurzame initiatieven onder een breed publiek kenbaar te maken. Via facebook wil de coöperatie een forum creëren waarop Pekelders en anderen direct kunnen reageren op initiatieven. Met periodiek uit te brengen nieuwsbrieven wil de coöperatie de leden informeren over  nieuwe initiatieven en interessante ontwikkelingen. Vooralsnog wordt dat vier keer per jaar gerealiseerd.

Om die bekendheid verder te vergroten zal de coöperatie met een stand aanwezig zijn op de jaarmarkten in Nieuwe en Oude Pekela. Verder zal regelmatig via persberichten aandacht worden gevraagd voor de activiteiten van de coöperatie in o.a.regionale dagbladen, Prachtig Pekela en Westerwolde Actueel.

 

5 Verstevigen relatie bedrijfsleven en gemeente Pekela

 

Voor het realiseren van onze doelstellingen is een goede relatie met het bedrijfsleven en andere organisaties in de gemeente Pekela van belang. Wij willen duurzame afspraken met bedrijven in Pekela die op het gebied van energie en isolatie actief zijn in het kader van Slim Wonen. Ook met de  woningcorporatie Acantus willen wij afspraken maken om het voor de huurders in de gemeente Pekela mogelijk te maken om hun woonlasten omlaag te brengen door maatregelen die energieneutrale woningen dichterbij brengen. Met de gemeente Pekela willen wij afspraken maken dat de woningverbeterings- en duurzaamheidslening ook de komende jaren gehandhaafd blijft en voor meer woningen beschikbaar komt.

 

6 Versterken samenwerking coöperaties in de regio en provinciaal

 

Om onze coöperatie een succes te maken is ook samenwerking met andere coöperaties in de regio en provinciaal van belang. Door samen te werken kunnen we van elkaar leren en elkaar versterken. Om dit mogelijk te maken is Martin van der Kooij als bestuurslid van de overkoepelde coöperatie Grek(Groninger energie koepel) toegetreden. Daarmee wordt ook in 2015 een goede verbinding met de provinciale organisatie gerealiseerd en blijft onze coöperatie vertegenwoordigd in het provinciaal bestuur.

Door deel te nemen aan gezamenlijke bijeenkomsten op het gebied van energie en duurzaamheid blijven wij ook in 2015 op de hoogte van actuele ontwikkelingen en initiatieven.