Verslag Algemene Ledenvergadering coöperatie Pekela Duurzaam, maandag 22 februari 2016 “de Binding”


Aanwezig: 16 leden

1. Opening

Voorzitter Coen Oosterveld opent om 20.00 uur de Algemene Ledenvergadering en wenst iedereen van harte welkom.

2. Vaststelling agenda en mededelingen

De agenda wordt toegelicht en vastgesteld.

De voorzitter deelt mee dat het bestuur een mondelinge toezegging heeft gekregen dat de verantwoording van de subsidie van de provincie akkoord is bevonden, waardoor wij onze activiteiten volop kunnen voortzetten.

3. Verslag Algemene ledenvergadering 4 juni 2015

Over het verslag zijn geen vragen of opmerkingen en de vergadering besluit deze ongewijzigd vast te stellen.

4. Vaststelling rooster van aftreden van het bestuur.

De vergadering is akkoord met het voorstel.

Dit betekent dat Ben van de Boom en Coen Oosterveld aftredend zijn. Beiden hebben zich herkiesbaar gesteld. Bij acclamatie worden beiden herbenoemd als bestuurslid.

5. Aanvulling bestuur.

Het bestuur gaat de komende tijd op zoek naar aanvulling van het bestuur. Er is nog één vacature. Gezocht wordt naar een jong iemand.

6. Inhoudelijk verslag 2015.

De voorzitter geeft een toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar. Daarin stond de uitbouw van activiteiten centraal. Veel is geïnvesteerd in de samenwerking met de gemeente, de ondernemers van het project Slim Wonen en de woningcorporatie Acantus. Veel energie is ook gestoken in het project Boven Pekela Energie Neutraal. Hoewel er een reeks van activiteiten zijn uitgevoerd blijft het ledental en de klanten werving voor NLD achter bij de doelstellingen. De voorzitter benadrukt dat met name het werven van leden en klanten voor NLD essentieel is voor de financiële positie van de coöperatie en de mogelijkheden om nieuwe duurzame projecten op te kunnen starten. Positief is dat met name eind 2015 en begin 2016 het aantal klanten die elektriciteit en gas afnemen van NLD verdubbeld is tot 15.

Het jaarverslag wordt vastgesteld

7. Verslag kascontrolecommissie en financieel verslag 2015

De kascontrolecommissie bestaande uit Elly Scholtens en Anneke Duit heeft de financiën gecontroleerd en akkoord bevonden. Elly Scholtens stelt namens de commissie voor de penningmeester décharge te verlenen. Feitelijk moet de penningmeester en het bestuur decharge worden verleend, waar de vergadering mee kan instemmen.

Door Tina Kaldijk wordt nog vermeld dat op de vorige Algemene ledenvergadering Jan van Greven als commissielid was voorgedragen. In de notulen is daar niets van opgenomen, met als gevolg dat de huidige kascontrolecommissie is benaderd.

Zowel Anneke Duit als Elly Scholtens zijn bereid ook voor dit jaar weer als kascontrolecommissie op te treden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square