STATUTEN

PREAMBULE 

De coöperatie verklaart als gemeenschappelijk doel na te streven om inwoners, en organisaties in het gebied van de huidige gemeente Pekela in staat te stellen om individueel en of in gezamenlijkheid deel te nemen aan de verduurzaming van Pekela. ‘Een Duurzaam Pekela maak je samen’.

Uitgangspunten hierbij zijn maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen; het creëren van meerwaarde voor de deelnemers en het waarborgen van de continuïteit van de coöperatie; het bevorderen van de samenwerking tussen burgers onderling en organisaties en het stimuleren van de lokale welvaart en economie.

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

De coöperatie draagt de naam: Coöperatieve vereniging “Pekela Duurzaam” U.A. Zij is gevestigd in de gemeente Pekela. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.

1.  De coöperatie heeft ten doel het voorzien in de stoffelijke belangen van haar leden ter zake van, in de ruimste zin:

     a.  het stimuleren en realiseren van besparingen op energiegebruik in de drie dorpen in de gemeente Pekela , (Oude Pekela, Nieuwe Pekela en Boven Pekela), verder aan te duiden als: Pekela;

     b.  het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden;

     c.  het deelnemen samen met andere vergelijkbare coöperaties in een coöperatie gericht op in- en verkoop van duurzaam opgewekte energie voor haar leden;

     d.  het stimuleren van andere duurzame initiatieven gericht op het vergroten van duurzaamheidbewustzijn binnen Pekela;

     e.  het leveren van een bijdrage aan doelstellingen van de gemeente om Pekela op termijn klimaatneutraal te maken;

     f.   het deelnemen aan samenwerkingsverbanden met andere vergelijkbare organisatie voor het behalen van de doelen van Pekela Duurzaam.

2.  Middelen om dit doel te bereiken zijn:

     a.  het delen van informatie over energiebesparen in woningen, gebouwen en openbare ruimten alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen.

     b.  het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede)financieren van duurzaamheidsprojecten;

     c.  het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van Pekela Duurzaam verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;

     d.  het realiseren van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten;

     e.  het verrichten van alle handelingen, welke in ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor een van de in dit artikel lid 1. sub a tot en met f. omschreven doeleinden.

MIDDELEN

Artikel 3.

De middelen van de coöperatie bestaan uit:

-    lidmaatschapsgelden;

-    bijdragen van donateurs en sponsoren;

-    winst uit ondernemerschap;

-    winst uit deelname zoals bedoeld onder artikel 2 lid 1 sub c;

-    giften, erfstellingen, legaten, subsidies;

-    leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in een huishoudelijk reglement;

-    leningen van derden;

-    andere geldmiddelen.

DONATIES EN SPONSORGELDEN

Artikel 4.

1.  Donaties

     a.  Donateurs zijn zij die eenmalig of periodiek een bedrag hoger of gelijk aan een door het bestuur vast te stellen minimum voldoen om daarmee de coöperatie in haar doelstellingen te ondersteunen.

     b.  Donateurs zijn zij die een door het bestuur als zodanig gewaardeerde donatie in natura, waaronder begrepen arbeid en/of materialen, voldoen om daarmee de coöperatie in haar doelstellingen te ondersteunen.

     c.  Donateurs hebben geen stemrecht in de ledenraad.

     d.  Als een jaarlijks donateurschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de door het bestuur voor dat jaar vastgestelde donateurs bijdrage voor het gehele betreffende jaar verschuldigd.

2.  Sponsorgelden

     a.  Sponsors zijn zij die eenmalig een bedrag of product doneren om daarmee de coöperatie in haar doelstelling te ondersteunen. Als tegenprestatie wordt daar door de coöperatie op een vooraf afgesproken wijze publiciteit aangegeven bijvoorbeeld tijdens presentaties, op de website of anderszins.

     b.  Sponsoren hebben geen stemrecht in de ledenraad

LEDEN

Artikel 5.

De coöperatie kent leden, die natuurlijk- of rechtspersoon kunnen zijn en de vrije beheers en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen dienen te hebben.

De coöperatie kent de volgende ledencategorieën:

1.  natuurlijke personen;

2.  verenigingen en stichtingen;

3.  bedrijven en instellingen.

Artikel 6.

Toetreding als lid.

1.  Een persoon als bedoeld in artikel 5 die als lid wenst toe te treden richt een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur met opgave van:

1.  bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats en geboortedatum;

     2.  bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister;

     3.  bij een overheidslichaam: een afschrift van een rechtsgeldig besluit tot toetreding als lid.

2.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap worden gesteld.

3.  Op een aanvraag van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een dergelijke beslissing eenmaal voor ten hoogste zes weken verdagen.

4.  Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van tenminste vijf van haar leden, alsnog tot toelating beslissen.

5.  Het lidmaatschap kan slechts na goedkeuring door het bestuur van de coöperatie op een ander overgaan of aan een ander worden overgedragen.

6.  Ieder lid is bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks gehouden aan de coöperatie een bij huishoudelijk reglement te bepalen inleg- en/of lidmaatschapsgeld te verstrekken.

LEDENREGISTER

Artikel 7.

a.  Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn opgenomen.

b.  Van natuurlijke personen worden tenminste naam, adres, en woonplaats vermeld.

c.  Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.

d.  Ieder lid is gehouden van adreswijziging opgave te doen aan het bestuur.

e.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN

Artikel 8.

De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 9.

Het lidmaatschap eindigt door:

-    het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ontbinding van een
lid-Rechtspersoon;

-    de opzegging door het lid;

-    de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of huishoudelijk reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatieniet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

-    ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

-    Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet geschieden per brief of email, tenminste vier weken voor het einde van een boekjaar.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 10.

a.  De Algemene Ledenvergadering bestaat uit de verzamelde leden van de in artikel 6 genoemde ledencategorieën. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die door de wet en deze statuten aan haar zijn opgedragen.

b.  De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. In geval van ontstentenis of belet voorziet de vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging.

c.  Notulen worden aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd en na vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

d.  De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar, daartoe opgeroepen door het bestuur van de coöperatie. Deze vergaderingen vinden plaats in de gemeente waarin de coöperatie is gevestigd.

e.  Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden, leden van door het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd.

f.   Stemgerechtigd in deze vergaderingen zijn alle niet geschorste leden.

g.  Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 11.

a.  Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht.

     Oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen.

b.  Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken.

c.  Als aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan volgens dit artikel.

BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 12.

a.  Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden.

b.  Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn stemmen verlenen aan een ander stemgerechtigd lid. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.

c.  Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Het bepaalde in dit artikel blijft onverkort van toepassing.

d.  De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op in de Algemene Ledenvergadering.

e.  Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

f.   Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het voorstelverworpen.

g.  Voor zover er tussen personen moet worden gekozen, dan moet dit schriftelijk middels, gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt vóór de herstemming doorloting bepaald, welke persoon van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.

e.  In alle gevallen mag op voorstel van een of meer leden ook bij wijze van acclamatie een besluit worden genomen, mits geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet.

f.   De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de wijze waarop geloot zal worden.

g.  De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeftgenomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel. Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid der vergadering dat verlangt, een herstemming plaats. Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming.

h.  Voorzover geen dwingend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen en voorstellen worden gedaan per elektronisch medium.

BESTUUR

Artikel 13.

a.  Het bestuur van de coöperatie bestaat uit tenminste drie door de Algemene Ledenvergadering uit haar midden te benoemen leden. Het maximum aantal bestuursleden wordt bepaald door de Algemene Ledenvergadering. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervanger.

b.  Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.

c.  In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

d.  Leden van het bestuur kunnen hun voor de coöperatie gemaakte onkosten declareren bij de penningmeester. Leden van het bestuur kunnen voor hun werkzaamheden een door de ledenraad vast te stellen vrijwilligersvergoeding toegekend krijgen.

Artikel 14.

Elk jaar treedt tenminste één van de leden van het bestuur af, volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.

BESTUURSBEVOEGDHEDEN

Artikel 15.

a.  Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.

b.  Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.

c.  Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel.

d.  Zonder toestemming van de Algemene Ledenvergadering is het bestuur niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen, noch tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

e.  Besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en rechtshandelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor zover dit volgt uit het Huishoudelijk reglement.

BESTUURSVERTEGENWOORDIGING

Artikel 16.

a.  Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.

b.  Daarnaast kan de coöperatie in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.

c.  Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende) volmacht aan een of meer personen om ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de Algemene Ledenvergadering, binnen de grenzen van die volmacht de coöperatie te vertegenwoordigen.

d.  De penningmeester kan door het bestuur van de coöperatie bevoegd verklaard worden tot het innen en betalen van vorderingen en schulden.

e.  De Algemene Ledenvergadering kan desgewenst bepalen dat voor het opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling, indien de opname of de beschikking een door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld bedrag overschrijdt, naast de penningmeester de medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 17.

1.  Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal bestuursvergaderingen.

2.  In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur kan ook buiten haar vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk, waaronder ook wordt verstaan een schriftelijk elektronisch medium, aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. De schriftelijke instemmingverklaringen van de bestuursleden dienen bij het in dit artikel bedoelde notulenboek bewaard te worden.

3.  Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een notulenboek.

4.  Voorzover geen dwingend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen en voorstellen worden gedaan per elektronisch medium.

BOEKJAAR

Artikel 18.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

JAARREKENING EN JAARVERSLAG

Artikel 19.

1.  Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, de jaarrekening aan, welke moet worden opgesteld met inachtneming van titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2.  De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave van redenen. Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag vanaf de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de vereniging aanwezig zijn. De leden kunnen op afspraak deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

3.  De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.

4.  De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de Algemene Ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden worden verlengd.

5.  Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven het door de leden gestorte inleggeld en de eventuele wettelijke reserves, kan de Algemene Ledenvergadering het bestuur opdragen een uitkering vast te stellen in een alsdan te bepalen vorm.

WINSTVERDELING

Artikel 20.

Winstverdeling als bedoeld in artikel 19 vindt plaats op basis van een winstverdelingsreglement, vast te leggen bij bestuursbesluit onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Deze winsten kunnen geheel of gedeeltelijk worden aangewend voor lokale duurzame projecten zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van deze coöperatie, alsook geheel of gedeeltelijk worden uitgekeerd aan de leden..

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21.

a.  In de statuten kan slechts een verandering worden aangebracht op voorstel van het bestuur, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, tot welke vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Het bestuur zendt het voorstel tot statutenwijziging aan alle leden toe.

b.  Het voorgaande is niet van toepassing indien in de Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen genomen wordt.

Artikel 22.

a.  Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

     Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien tot dertig dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden.

b.  Een besluit als bedoeld in dit artikel treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

     Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.

ONTBINDING VAN DE COÖPERATIE

Artikel 23.

a.  De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 21 en 22 van overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de bestemming van een eventueel batig saldo.

b.  Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden benoemd.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN

Artikel 24.

a.  De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

b.  Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de wijze als bepaald in artikel 21 en conform artikel 12.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten:

a.  dat het bestuur uit zes bestuurders bestaat;

b.  dat, in afwijking van het vorenstaande omtrent de benoeming van bestuurders, het bestuur voor de eerste keer wordt gevormd door:

     -   genoemde heer Coen Oosterveld, als voorzitter;

     -   de heer Ilunga Kanyemesha als secretaris

     -   de heer Bernardus Jacobus Antonius van den Boom,als penningmeester;

     -   de heer Peter Bos, als bestuurslid;

     -   de heer Martin Antonie van der Kooij als bestuurslid;

     -   genoemde heer Paul Michael Inklaar, als bestuurslid.

c.  dat in afwijking van het vorenstaande omtrent de benoemingsduur van bestuurders, de eerste bestuurders aftreden volgens het door het bestuur op te maken rooster.

SLOT

De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend; de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE,  in minuut opgemaakt, is verleden te Nieuwe Pekela, gemeente Pekela, op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van- en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, tijdig voor het passeren van deze akte een concept te hebben ontvangen, in te stemmen met de inhoud van deze akte, te zijn gewezen op de gevolgen die voor hen uit de inhoud van de akte voortvloeien en in te stemmen met beperkte voorlezing.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de comparanten en onmiddellijk daarna door mij, notaris.