Jaarverslag coƶperatie Pekela Duurzaam 2021

Datum: 9-4-2024

Met dit jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over de activiteiten in het jaar 2021. Het bestuur heeft in 2021 10 X vergaderd en er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden op 23 juni de reguliere jaarvergadering in de Binding in Oude Pekela  en op 15 september over het realiseren van een zonnedak in Boven Pekela. Er zijn in 2021 twee nieuwsbrieven uitgegeven in juni en november. Daarnaast een algemene folder, advertenties en persberichten in de lokale pers.

Activiteiten in 2021:

Voorbereiding Pekela Zonnepark

Als deelnemer aan het zonnepark is veel tijd gestoken in de voorbereiding van het park en de inspraak van belangstellenden middels werkgroepen. Deze hebben plaatsgevonden op 2 en 9 februari Voor de landschappelijke inpassing heeft dat goed gewerkt en is de beplanting aangepast. Meer diversiteit en inheemse heesters. Via Bronnen van Ons is Pekela Duurzaam mede-eigenaar van een deel van het zonnepark en is Pekela Duurzaam door Paul Inklaar vertegenwoordigd  in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.  Dat betekent dat de (toekomstige) opbrengsten van ons deel ten goede komen van de Pekelder samenleving. Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van het realiseren van een goede bussiness-case, wat eind december gelukt is. Daarmee kon ook een begin gemaakt worden met de landschappelijke inpassing. De afnemer van de op te wekken stroom wordt onze coöperatieve energieleverancier Energie van Ons. Ook is een eerste inventarisatie gemaakt van de participatiemogelijkheden. Met het realiseren van een website is de ontwikkeling van het park door iedereen in Pekela te volgen. www.pekelazonnepark.nl

Zonnedak Keetels Boven Pekela

In het kader van de regeling Samen ZONderAsbest is besloten om op basis van de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking de mogelijkheden te onderzoeken. Dit heeft er toe geleid dat met ondersteuning van E-coop het zonnedak met 264 zonnepanelen wordt gerealiseerd op de locatie Keetels in Boven Pekela. Op de ALV van 23 juni is daarover een presentatie gegeven door Paul Inklaar. Op de ALV van 15 september 2021 zijn met de vaststelling van het Informatiedocument, de goedkeuring van het participatiereglement en de goedkeuring tot uitgifte van participaties, de participatiemogelijkheden voor belangstellenen in Pekela geregeld. Deelnemers aan het zonnedak kunnen door in te tekenen op zonparticipaties jaarlijks maximaal 4% rente ontvangen op het ingelegde bijdrage. De verwachting is dat het zonnedak in het voorjaar van 2022 gerealiseerd zal zijn. Daarmee  kunnen ook mensen die geen zonnepanelen op eigen dak kunnen plaatsen met deze regeling zonnepanelen aanschaffen en dragen zij op deze manier ook bij aan de verduurzaming van Pekela. Binnen de daarvoor gestelde termijn hebben in totaal 20 bewoners participaties aangeschaft. Samen met de lening van het Fonds Nieuwe Doen, is daarmee de financiering van het zonnedak rond. In het voorjaar van 2022 zijn de zonnepanelen en de installatie geplaatst.

Pekela geeft Gas.

Pekela Duurzaam is met Jacob Siepel en Coen Oosterveld vertegenwoordigd in de projectgroep van Pekela geeft Gas. Het project in het kader van aardgasvrije wijken gaat uit van de Quick Fit methode die  voorziet in een gasbesparing van 50% bij de aanschaf van een hybride warmtepomp en de aanschaf van 12 zonnepanelen. De andere helft van de aardgasbesparing wordt gerealiseerd door een groengasfabriek. In 2020 en 2021 zijn er vele activiteiten georganiseerd om bewoners bij het project te betrekken. Dit heeft geleid tot ruim 150 belangstellenden, waarvan per 1 januari 2022 124 bewoners een gratis maatwerkadvies hebben ontvangen. Daarvan hebben 23 via dit project een warmtepomp en zonnepanelen aangeschaft. De coronacrisis heeft ook in 2021 nadelige invloed gehad op de mogelijkheden om met de bewoners contact te leggen en te houden.Met de enorme stijging van de gasprijzen is de belangstelling voor het project in 2020 verder gegroeid.

De ontwikkelaar van de groengasfabriek heeft niet kunnen voldoen aan de voorwaarden die gesteld waren bij de bouw van deze fabriek. Eind 2021 werd duidelijk dat  dit onderdeel van het project geen toekomst meer had en is  in 2022 is beëindigd. Er  wordt gezocht naar een andere invulling die in 2022 zijn beslag moet krijgen.  

Deelname energieweek en stand jaarmarkt Oude Pekela

Pekela geeft Gas heeft in de 2e week van september een energieweek georganiseerd waar ook Pekela Duurzaam aan deelnam. Bijdrage aan de bewonersavond in de dorpshuis De Riggel, Een stand in de Riggel met promotie voor het zonnedak Keetels in Boven Pekela.

Pekela Duurzaam was ook present met een stand op de jaarmarkt in Oude Pekela om Pekela Duurzaam, het aan te leggen zonnepark, Zonnedak Keetels en het project Pekela geeft Gas en onze energieleverancier Energie van Ons te promoten.

Energie Van Ons betrouwbare energieleverancier

Met Energie van Ons hebben we als coöperaties een betrouwbare leverancier van gegarandeerd groene stroom uit de regio. Bovendien krijgt Pekela Duurzaam een vaste bijdrage per klant die wordt aangeleverd. Ook de winsten gaan naar de deelnemende coöperaties. Daarmee kan Pekela Duurzaam beschikken over inkomsten die weer ingezet kunnen worden voor duurzame projecten. Op de jaarmarkt van september 2021 is extra reclame gemaakt voor Energie vanOns, wat enkele nieuwe klanten heeft opgeleverd. Door klant te worden draag je bij aan een duurzamer Pekela.

Activiteiten Energiearmoede

Energiearmoede wordt met de enorme stijging van de gasprijzen voor steeds meer mensen een enorm probleem. In onze nieuwsbrief van november 2021 hebben we dit vraagstuk aangekaart met suggesties wat mensen zelf kunnen doen.  www.milieucentraal.nl

Vervolgens is contact gezocht met de gemeente Pekela over hoe dit probleem ook struktureel kan worden aangepakt. Daarover zijn in 2022 de eerste gesprekken gevoerd. Samenwerking met het regionaal energieloket en het RWLP Regionaal Woon en Leefbaarheidsplan Oost-Groningen wordt gezocht.

Aanvulling bestuur

Het bestuur van Pekela Duurzaam bestond in 2021 uit 6 leden met nog één vacature. In 2022 hebben we afscheid genomen van Inge Dekker, die vanaf 2018 een gewaardeerde rol heeft gespeeld in het bestuur o.a. ontwikkeling nieuwsbrieven en de vernieuwde website. Het betekent dat we nu 2 vacatures hebben in het bestuur. Het huidige bestuur bestaat nu uit: Anneke Duit, Paul Inklaar, Jan van Greven, Jacob Siepel en Coen Oosterveld. Gezien de uitbreiding van onze activiteiten hebben we dringend versterking nodig. Daarvoor is in de voorbereiding van de ALV van 13 juni 2022 een oproep aan de leden uitgegaan.

Dus laat u niet weerhouden te reageren en help mee aan de duurzaam Pekela

Het bestuur