Jaarverslag Pekela Duurzaam 2022 en vooruitblik 2023

Datum: 9-4-2024

In dit jaarverslag wordt in gegaan op de organisatie, bestuurssamenstelling  en de ontwikkeling en voortgang van de verschillende projecten van de coöperatie.

  1. Organisatie en bestuurssamenstelling.

Het bestuur bestaat uit maximaal 7 leden waarvan in 2022 5 werden ingevuld: Anja Kluiter, Jan van Greven, Jacob Siepel, Paul Inklaar en Coen Oosterveld. Eind 2022 heeft Anja Kluiter haar bestuurslidmaatschap beëindigd in verband met verhuizing

Er zijn dus drie vacatures waaronder die van secretaris/notulist.

Het bestuur heeft in 2022 10 keer vergaderd en er zijn 2 Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd in juni en oktober.

Paul Inklaar zit namens de coöperatie bij de aandeelhoudersvergadering van het zonnepark Schoorlemmer BV/Pekela Duurzaam samen met Bronnen van Ons, de coöperatieve ontwikkelaar voor Pekela Duurzaam

Jacob Siepel en Coen Oosterveld zijn namens de coöperatie deelnemers van de projectgroep “Pekela geeft Gas”, het project aardgasvrije wijken in Boven Pekela en Doorsneebuurt. Verder is het bestuur in wisselende samenstelling deelnemer aan  activiteiten van GRek, de koepelorganisatie van de Groninger energie-coöperaties.

  1. Activiteiten en ontwikkelingen projecten

Er zijn in 2022 drie nieuwsbrieven uitgegeven: februari, september en november. Pekela Duurzaam heeft ook deelgenomen aan de jaarmarkt in Oude Pekela, om meer aandacht te geven aan de activiteiten o.a. in samenwerking met de bespaarcoaches.

De reguliere Algemene Leden Vergadering vond plaats op 13 juni 2022, waarbij de verschillende projecten zijn toegelicht en is het bestuur decharge verleend over het financieel verslag.

  1. Zonnedaken “De Spil” en “Keetels”

De deelnemers aan het zonnedak “de Spil” zijn verenigingen die gebruik maken van de zgn. postcoderegeling. Zij krijgen door deze regeling de belasting op de stroom  terug tot een maximum van 10.000 kWh.

De deelnemers aan het zonnedak “Keetels” maken gebruik van de Subsidie regeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)  , waarbij zij zonparticipaties aanschaffen waarover 4% rente wordt uitbetaald door de coöperatie. 20 particulieren doen mee aan deze regeling.

Op 11 oktober 2022 is een speciale ALV bijeengeroepen om de financiën van het zonnedak de Spil in Nieuwe Pekela en het zonnedak Keetels in Boven Pekela te bespreken.

In verband met de onverwachte veel hogere opbrengst is het voorstel overgenomen om versneld een deel van de lening van beide daken af te lossen.

  1. Pekela zonnepark Schoorlemmer B.V./Pekela Duurzaam

In januari 2022 is gestart met de beplanting van 42.000 heesters en bomen om het totale zonnepark. Tevens wordt hiermee de verbinding gelegd met het Emergobos d.m.v. wandelpaden. Op 4 maart heeft toenmalig wethouder Jaap van Mannekes op uitnodiging van de initiatiefnemers een boom geplant als symbool voor de start van de aanplanting van groen in het kader van de landschappelijke inpassing.

Om het belang van duurzame energie en biodiversiteit onder de aandacht van kinderen te brengen, hebben kinderen van de basisscholen de 7-Sprong, de H. Wester, de Feiko Clock en de St.Willebrordus, zonnebloemen geplant bij het zonnepark in aanbouw. Bestuursleden van Pekela Duurzaam hebben voorafgaand de deelnemende klassen bezocht  in Oude Pekela om iets te vertellen over het zonnepark. De kinderen met de hoogste zonnebloem van elke school kregen een presentje.

De verwachting was dat het zonnepark eind 2022 in productie ging Dat is uiteindelijk begin 2023 geworden. De opgewekte stroom  wordt geleverd aan onze coöperatieve energieleverancier “Energie van Ons” waar Pekela Duurzaam bij is aangesloten.

Over de inzet van het gebiedsfonds zal in 2023 meer duidelijkheid komen, evenals de voorziene opbrengsten uit het zonnepark ten behoeve van de Pekelder samenleving.

  1. Pekela geeft Gas: project aardgasvrije wijken.

Door het nog beperkte aantal deelnemers mede veroorzaakt door de coronacrisis, is in 2022 opnieuw gekeken naar het aanbod aan de bewoners en is een nieuw ruimer aanbod aan de bewoners ontwikkeld. Het betekent dat met de uitgebreide ISDE-subsidie voor warmtepompen en isolatiemaatregelen in de nieuwe regeling tot maximaal € 5000,- aan subsidie kan worden gekregen. Daarnaast kunnen bewoners voor de te nemen maatregelen een lening krijgen met uiteindelijk 0% rente.

Om de bekendheid van het project onder de bewoners van het gebied te vergroten, is eind maart “Pekela geeft Gas on tour” georganiseerd om in discussie te komen met de bewoners over de voordelen van het project. Er zijn inloopavonden in de Riggel georganiseerd voor mensen met vragen over het project.

Officieel loopt de termijn van 4 jaar af eind 2022. Met het ministerie is overeen gekomen dat het project nog 4 jaar verlengd kan worden. De stuurgroep en de gemeente Pekela zijn hiermee akkoord gegaan.

Daarvoor is door het project een uitgebreide terug- en vooruitblik: Plan voor 2022-2026 is aan de gemeenteraad voorgelegd.

Op basis van een motie aangenomen in de gemeenteraad wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden om het project breder in te zetten voor de rest van de gemeente. Daarbij wordt ook gekeken naar een intensievere samenwerking tussen het project en de coöperatie Pekela Duurzaam.

In 2023 wordt een en ander verder uitgewerkt.

  1. Ontwikkelingen in 2023
  • Het aantal klanten bij Energie van Ons is stabiel rond de 35 klanten. Met het leveren van stroom van het zonnepark aan Energie Van Ons, willen we in 2023 extra aandacht geven aan groene stroom uit Pekela om klant te worden van energie van Ons. Per klant krijgt de coöperatie een wederverkopersvergoeding.
  • Het zonnepark Schoorlemmer B.V./Pekela Duurzaam levert nu stroom. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van batterijopslag van de opgewekte stroom bij piekmomenten.

In mei/juni wordt het zonnepark officieel geopend .Dan zal ook het informatiebord met de wandelroutes om het zonnepark en de routes door het Emergobos worden onthuld.

  • Uitbreiding bestuur. Jaap van Mannekes is bereid gevonden om in het bestuur van de coöperatie zitting te nemen. Dan blijven nog 2 onvervulde vacatures, waaronder die van secretaris.

Ook in het beheer van de website is voorzien. Chris Bijlefeld zal binnenkort hiermee aan de slag gaan als de voorwaarden daarvoor zijn ingevuld.

  • In samenwerking met het project Pekela geeft Gas wordt in 2023 de mogelijkheden onderzocht om groen gas vanuit omliggende bestaande vergistingsinstallaties groengas te kunnen leveren aan de inwoners van Pekela en in het bijzonder aan het projectgebied Boven Pekela / doorsneebuurt. Daarvoor is Energie van Ons in beeld om groengas te leveren aan haar klanten.